Als ouders klachten hebben, kunnen ze die bespreken met Gastouderbureau Gelderland. Komen we er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij het gastouderbureau. Dit kan door het sturen van een mail of het sturen van een brief naar Gastouderbureau Gelderland. Gastouderbureau Gelderland zal de klacht zorgvuldig onderzoeken. Gastouderbureau Gelderland zal dan zo spoedig mogelijk reageren op de klacht en alsnog proberen om tot een passende oplossing te komen. Ondertussen zal Gastouderbureau Gelderland de ouders op de hoogte houden van de voortgang van de klachtenbehandeling. Rekening houdend met de aard van de klacht, zal Gastouderbureau Gelderland de klacht zo spoedig mogelijk afhandelen, maar uiterlijk binnen 6 weken na indiening van de klacht.

Gastouderbureau Gelderland zal de ouder een schriftelijk en met reden omkleed oordeel op de klacht verstrekken. In dit oordeel zal een concrete termijn gesteld zijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

 

Mocht er niet tot een passende oplossing gekomen kunnen worden, kan een geschil vanaf 1 januari 2016 worden voorgelegd aan de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Bij het klachtenloket kinderopvang dat is verbonden aan de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen als:

  • De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dat kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben.

De geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden uitspraak doen.

Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl of vanaf 1 januari 2016 ook op www.klachtenloket-kinderopvang.nl

 

Bezoekadres geschillencommissie:

Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Postadres

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10  Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Faxnummer: 070 – 365 8 814